Tietosuojaseloste

Tämä on Ilola Innin tietosuojaseloste. Käsittelemme asiakkaidemme henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja ja Suomen kansallisen tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Tekstiä on päivitetty viimeksi 18.2.2021.

Rekisterinpitäjä

Ilola Inn

 • Osoite: Suopellontie 703, 19700 Sysmä
 • Puhelin: 0400 46 97 97
 • Sähköposti: [email protected]
 • Sivusto: https://ilolainn.fi

Rekisterin yhteyshenkilö ja tietosuojavastaava

Jyrki Pulkki, Ilola Inn

 • Osoite: Suopellontie 703, 19700 Sysmä
 • Puhelin: 0400 46 97 97
 • Sähköposti: [email protected]
 • Sivusto: www.ilolainn.fi

Rekisterin nimi ja ylläpidon peruste

Henkilötietolain § 19 mukainen asiakasrekisteri.

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on suostumus, oikeutettu etu tai sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena.

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten:

 • Yhteydenpito asiakkaisiin
 • Asiakassuhteiden ylläpito
 • Rekisterinpitäjän palvelujen tarjoaminen ja tuottaminen asiakkaille
 • Sopimusten mukaiset palveluiden laskutustehtävät ja maksujen valvonta
 • Matkustajailmoitusten keräys. Majoitusasiakkaiden matkustajatietojen keräys ja käsittely majoitusliikkeessä perustuu lainsäädäntöön

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisteriin liittyvä domain/sivusto

ilolainn.fi

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia kerättyjä ja tallennettuja henkilötietoja:

 • Henkilön nimi
 • Osoite
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Organisaatio
 • Henkilön asema organisaatiossa
 • www-sivuston osoite
 • Asiakasnumero
 • Laskutustiedot
 • Palvelun tilaukseen tai asiakassuhteeseen liittyvät lisätiedot

Ilola Inn (jäljempänä yritys) viittaa tässä rekisteriselosteessa ja tietosuojakäytännössä käyttäjään, jolla yritys tarkoittaa sivustolla käyviä henkilöitä, asiakkaita, yrityksiä, yhteisöjä, yrittäjiä ja medioita. Tietoja säilytetään vain sen aikaa, kun on asiakassuhteen hoitamisen kannalta tarkoituksenmukaista tai se perustuu mm. kirjanpitolakiin tositteiden säilyttämisestä.

Tietojen keräämisen tarkoitus

Rekisterin henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon sähköpostilistalla oleviin käyttäjiin sekä yrityksen ja asiakkaiden välisen asiakassuhteen hallintaan ja ylläpitoon. Käyttäjän henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • Asiakassuhteen ylläpito, hoitaminen ja kehittäminen
 • Palvelujen toteuttaminen
 • Asiakas- ja kävijätapahtumien varmentaminen
 • Asiakaspalvelun, toiminnan ja sivustojen kehittäminen
 • Mielipide- ja markkinatutkimusten toteuttaminen
 • Jälkimarkkinointi käyttäen Facebookin, Instagramin, Googlen ja sähköpostimarkkinointiin (Mailchimp) tarkoitettuja työkaluja
 • Tuotteiden ja palvelujen markkinointi sekä tietojen tilastointi ja analysointi
 • Kumppanuusmarkkinoinnin toteuttaminen

Käyttäjää tiedotetaan yrityksen ja sivuston uutisista ja ajankohtaisista tapahtumista henkilötietolain mukaisesti. Rekisteröitymällä sivustolle tai tilaamalla uutiskirjeen käyttäjä hyväksyy, että yritys voi tarvittaessa lähettää sähköpostin välityksellä suoramarkkinointi-, suoramainonta-, markkinointitutkimusmateriaalia.

Maksuliikenteen tiedot

Ilola Innin asiakastietoja säilytetään kirjanpito-ohjelmassa sekä www-sivuston varausjärjestelmässä ja niitä on oikeutettu käyttämään vain Ilola Innin työntekijät sekä jälkimmäistä myös tilitoimisto. Tietoja säilytetään vain sen aikaa kuin se on tarpeellista tai ajan, joka perustuu mm. kirjanpitolakiin tositteiden säilyttämisestä. Asiakas- ja laskutustiedot ovat käyttäjätunnuksella ja salasanalla suojattuja ja sijaitsevat tilitoimiston valvomilla ja suojaamilla palvelimilla sekä www-sivustoa ylläpitävän hosting-palveluntuottajan palvelimella.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään henkilökohtaisesti, sähköpostitse, puhelimitse, www-sivuston tai sosiaalisen median kautta tulleiden yhteydenottojen kautta. Tietoja voidaan saada myös evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Henkilötietoja voidaan lisäksi kerätä, tallettaa ja päivittää rekisterinpitäjän toimesta palveluiden varaus- ja toteutusprosessin yhteydessä sekä vain yrityskäyttäjätietoa Väestörekisterikeskuksen tai muun osoite-, päivitys-, ja muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle muutoin kuin uutiskirjetyökalun (Mailchimp) osalta. Rekistereihin kerättyjä tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle markkinointi,- myynti-, mielipide- tai markkinatutkimustarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa Suomen lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä. Rekisteri on tallennettu tietojärjestelmään ja se on suojattu ja sijoitettu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Käsittelemme henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen ja Suomen kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Järjestelmässä sijaitsevaan rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä Ilola Innin työntekijöillä, jotka tarvitsevat kyseessä olevia tietoja työtehtävissään. Järjestelmään pääsee kirjautumaan vain henkilö- tai yrityskohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin tai muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Henkilökuntaa koskee ehdoton vaitiolovelvollisuus. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettu käyttämään vain Ilola Innin henkilökunta. Laskutus- ja kirjanpitotietoihin pääsee ja niitä on oikeutettu käyttämään vain Ilola Innin henkilökunta ja tilitoimisto. Laskutus- ja kirjanpitotiedot on suojattu tilitoimiston käyttämän ohjelmistotoimittajan toimesta. Paperiaineistoa säilytetään lukituissa tiloissa.

Tarkastus- ja oikaisuoikeus (henkilötietolaki 26 §) sekä muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Sivuston käyttäjällä on seuraavat oikeudet:

 • Saada tietoa itseään koskevista henkilötiedoista
 • Rajoittaa itseään koskevien tietojen käsittelyä yrityksessä
 • Korjata itseään koskevia, virheelliseksi katsomiaan tietoja
 • Oikeus tulla unohdetuksi
 • Oikeus peruuttaa aiemmin annettu suostumus tietojensa käsittelyä koskien
 • Tietojen siirto-oikeus

Rekisterissä olevalla käyttäjällä on henkilötietolain 26 § mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnössä tulee olla maininta, että pyyntö koskee Ilola Innin asiakasrekisterin rekisteritietoja. Tarkastuspyynnössä asiakkaan tulee ilmoittaa nimensä, yhteystietonsa ja puhelinnumeronsa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella Ilola Inn, Suopellontie 703, 19700 Sysmä. Tarkastuspyynnön toteuttamisessa suositellaan käytettävän tietosuojavaltuutetun internet-sivuilta saatavaa lomaketta. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Jos tiedoissa on virheitä, voi käyttäjä esittää rekisterin yhteyshenkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön. Oikaisupyyntö tulee aina tehdä kirjallisesti. Pyynnössä tulee perustella ja yksilöidä tarkasti, mitä tietoa vaaditaan korjattavaksi, mikä käyttäjän mielestä on oikea tieto ja miten korjaus pyydetään tekemään. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Käyttäjällä on oikeus kieltää rekisterin ylläpitäjää käsittelemästä häntä kokevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Rikkomuksista ilmoittaminen

Koska mikään internetin tiedonsiirtomenetelmä tai sähköinen tallennusmuoto ei ole täysin turvallinen, ei yritys ei voi taata täyttä turvallisuutta. Jos yrityksen tietoon tulee tietoturvarikkomus, se ilmoittaa siitä asianosaisille käyttäjille, jotta he voivat tehdä tarvittavat toimenpiteet. Yritys sitoutuu ilmoittamaan asiakkailleen kaikista heidän tilinsä turvallisuutta koskevista asioista ja tarjoamaan heille kaikki tarvittavat tiedot, jotta he voisivat täyttää omat lakisääteiset ilmoitusvelvollisuudet.

Käyttäjän velvollisuudet

Käyttäjän tietojen turvassa pysyminen edellyttää huolellisuutta myös itse käyttäjältä. Käyttäjä varmistaa omien tiliensä tietoturvan käyttämällä riittävän monimutkaisia salasanoja, vaihtamalla ne säännöllisesti ja säilyttämällä niitä asianmukaisesti. Käyttäjän on myös itse varmistettava omien laitteidensa turvallisuus.

Alaikäisten turvallisuus

Yrityksen maksulliset palvelut eivät pääsääntöisesti ole tarkoitettu alaikäisille eli alle 18-vuotiaalle henkilölle poislukien Suvipuodin ja Suvikahvilan palvelut. Alaikäisellä on kuitenkin lupa käyttää maksullisia palveluja, mikäli hänen vanhempansa hyväksyvät palvelun käytön ja maksavat palvelun alaikäisen puolesta. Yritys ei tietoisesti kerää alaikäisen henkilötietoja.

Linkit kolmansien osapuolien verkkosivuille

Ilola Innin nettisivut voivat sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille. Linkitetyt verkkosivustot eivät ole yrityksen hallinnassa, eikä se vastaa kolmansien osapuolten verkkosivustojen sisällöstä tai verkkosivustojen sisältämistä linkeistä. Jos käyttäjä siirtyy linkitetylle verkkosivustolle, tulee hänen itsensä tutustua kyseisen verkkosivuston yksityisyydensuojaperiaatteisiin, evästeiden keräämiseen ja muihin sovellettaviin käyttöehtoihin ennen palvelun tai sivuston käyttämistä.

Tietosuojan ja rekisteriselosteen muuttaminen

Tietosuoja ja rekisteriseloste tarkistetaan ja tarpeen vaatiessa päivitetään kaksi kertaa vuodessa. Muutoksista tiedotetaan heti päivityksen yhteydessä. Käyttämällä sivustoa hyväksyt automaattisesti uuden tietosuojan ja rekisteriselosteen. Mikäli et hyväksy niitä, tulee sinun tulee lopettaa sivujen käyttö välittömästi.

Muut mahdolliset oikeudet

Käyttäjällä on oikeus tehdä valitus, mikäli käyttäjä on tyytymätön yritykselle lähettämänsä valituksen käsittelyyn. Valitus tehdään valvontaviranomaiselle: http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html, [email protected]

Lisätietoja

Rekisteriin liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä sähköpostilla Ilola Inniin, [email protected]

Yhteystiedot

Laskutustiedot

Loading...